dilluns, 28 de novembre de 2016

Recuperació de cursos pendents d'ESO

A l’ESO, els alumnes amb cursos anteriors pendents no hauran de fer cap prova de recuperació. Hauran d’aprovar els dos primers trimestres del curs vigent per tal de poder recuperar el curs o els cursos anteriors suspesos. Aquesta nota es modificarà a la segona avaluació. En aquest cas la nota seria un 5 (aprovat).
Si l’alumne aprova el curs actual, automàticament recupera els cursos anteriors que tingui pendents. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat).

L’alumnat de 4t d’ESO que tingui la tercera avaluació suspesa, podrà fer una prova extraordinària al juny per tal de recuperar-la. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat). L’alumnat que tingui la primera o la segona avaluació suspesa i/o la tercera, també podrà fer una prova extraordinària al juny per tal de recuperar l’assignatura. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat).


Els alumnes de GESO hauran de fer un examen amb els continguts mínims de 4t d’ESO. Aquestes proves es realitzaran en les dates oficialment estipulades pel centre atenent-se a la normativa. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat).

CONTINGUTS MÍNIMS 4t D'ESO

UNITAT 1
1.Lectura i comprensió de textos
2. El relat de viatges. Àmbits i gèneres
3.La subjectivitat del text
4.El tractament de l’espai
5.Característiqueslingüístiques de la narració
6.Característiqueslingüístiques de la descripció
7.Els recursos expressius
8.Elsestils de la descripció
9.La puntuació
10.Els connectors d’espai
11. Classes gramaticals
12. La Renaixença
13.Ortografia
  
UNITAT 2
1.Textos humanístics
2.El mite i el logos
3.Els mites i les reflexions. Narració i argumentació
4.Recursos de l’argumentació
5.Elsarguments. Tipus
6.Recursos lingüístics de l’argumentació
7.La metàfora
8.Jocsd’oposició
9.L’aforisme10. SN, SV, Subjecte i predicat
11. La Renaixença
12.Ortografia
  
UNITAT 3
1.Lectura i interpretació de textos
2.La crònicahistòrica
3.Les cròniques catalanes
4.L’expressió de la causa
5.El camp semàntic de la guerra
6.La crònica periodística
7.La crònica. El discurs
8.Modalitats del discurs
9.La dixi
10.Els recursos literaris
11. Les comparacions i les personificacions.
12.La construcció de cròniques
13. SADJ, SADV
14. La Renaixença
15.Ortografia

UNITAT 4
1. La narrativa historiogràfica
2.Biografia. La tipologia narrativa
3.La referència

4.Elsprefixosllatins
5. El resum
6.La subjectivitat del text
7Tipologia i seqüència
8Elsprefixosgrecs
9.Els signes de puntuació
10El resum
11. SPREP,CD
12. LITERATURA S XX
13.ORTOGRAFIA

UNITAT 5
1.Lectura de textos de divulgació de la ciència
2.L’articlecientífic. Aspectescomunicatius
3.Les tipologiestextuals: expositiva.
4.El textcientífic. Característiqueslingüístiques
5.El textexpositiu. Modelsd’organització de les idees
6.Elsconnectors
7.Elsneologismes
8.Comparació de textos
9. CI, CRV,
10. LITERATURA SXX
11.ORTOGRAFIA


UNITAT 6
1.Lectura de textos de l’àmbitcientífic.
2.Discurs oral i discursescrit
3.Elsgraus de l’oralitat
4.Elsmanlleus
5.L’entrevista
6.La tipologia conversacional. L’estructura
7.Les sigles i elsacrònims
8.Elssímbols
9.La conversa. El context
10.Els signes de puntuació.
11.El textcientífic. Anàlisi.
12.ATRIBUT, CPRED
13. LITERATURA SXX
14. ORTOGRAFIA

UNITAT 7
1.Lectura de textos orals
2.Les màximes de la conversa
3.Contextcomunicatiu
4.El camp semànticdelselements no verbals
5.Estructura, fórmules i lligams de la conversa
6.El registre col·loquial
7.El jocamb la llengua
8.El WhatsApp. Contextcomunicatiu
9.El WhatsApp. Elementstextuals
10.El WhatsApp. Característiques
11.lingüístiques
12.Conversa i WhatsApp. Anàlisicomparativa
13. CC, ORACIO SIMPLE
14. LITERATURA ACTUAL
15. ORTOGRAFIA

UNITAT 8
1 .Lectura de textos
2.El debat
3.La tipologia argumentativa
4.La presa de decisions.
5.La tipologia instructiva

6..De la imatge a l’esquema
7. El manifest
8.ORACIO COMPOSTA: COORD,SUBORD
9.LITERATURA ACTUAL
10. ORTOGRAFIA

UNITAT 9
1.Elsprimersdocuments. El Codid’Hammurabi, la Bíblia i les ordalies.
2.El LlibreJutge i elsUsatges de Barcelona.
3.El tres poders. Documents que generen.
4.El contextcomunicatiu
5.Elementstextuals
6.Característiqueslingüístiques
7.Les fórmules de tractament
8.La fraseologia
9.Les abreviatures
10..Contextualització de textos jurídics
11.Producció de textos
12.SUBORDINADES SUBS,ADJ,ADV.
13.LITERATURA ACTUAL

14.ORTOGRAFIA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada