dilluns, 28 de novembre de 2016

Recupercació curs pendent del CAS

Al CAS, l’alumnat haurà d’aprovar l’examen que es realitzarà en les dates estipulades pel centre. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat).

L’alumnat de CAS que tingui alguna avaluació suspesa, podrà fer una prova extraordinària al tercer trimestre per tal de recuperar-la. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat).

Els continguts mínims de la matèria són els següents:
-       
  • Tipologia textual: el text narratiu, argumentatiu, descriptiu i predictiu. 
  • Comprensió lectora, escrita i oral.  
  • Morfologia: substantiu, adjectiu, determinants, pronoms febles, preposició i verb. 
  • Sintaxi: l’oració, subjecte i predicat, els complements verbals; funcions dels pronoms febles, l’oració coordinada i subordinada. 
  • Lèxic: lèxic patrimonial, sinònims i antònims, habilitació, polisèmia, derivació, mots compostos i frases fetes. 
  • Ortografia: alfabet, la síl·laba, la vocal neutra, o/u, accentuació, dièresi i guionet, b/v, p/b, t/d, c/g; ix/x, g/j; tx/ig, m/mpt; mpc/n; l·l, h, r, rr.  
  • Sociolingüística: història de la llengua, conceptes bàsics de sociolingüística.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada