divendres, 4 de novembre de 2016

Resum Assignatura 1r D


Si ets alumne/a de 1r ESO D1 o D2 i vols saber què necessites per cursar català al nostre centre i què has de fer per aprovar l'assignatur, estigues atent al següent!


Què necessito?


1.- Fulls de llibreta mida Din A4 d’un color a escollir per la matèria per fer el dossier.

2.- Carpeta per guardar les fotocòpies i altres materials complementaris.

3.- Estoig amb bolígrafs blau i vermell, llapis i goma.

4.- Llibre de lectura obligatòria.

5.- Cal tenir un diccionari de la  llengua catalana a casa en paper o digital.

6.- Funda de plàstic per poder guardar el dossier.

7.- Ordinador portàtil.

Com i quan he de presentar?


Cal presentar els deures el dia encomanat. És imprescindible l’ús de l’agenda.

Cal tenir els exercicis ben fets i corregits i amb els enunciats copiats.

S’han de presentar els treballs de lectura obligatòria si es requereix pel professor.

Al final de cada unitat, s’haurà de  presentar el dossier que conté els apunts i exercicis de la unitat treballada. Aquest haurà d’estar organitzat segons els apartats que establirà la professora a classe. Aquest dossier s’haurà de presentar el dia de la prova escrita.


Com es puntua la matèria?


40% valoració dels continguts treballats a classe: es farà un control al final de cada tema.

40% seguiment de les activitats: apunts, exercicis i expressió oral i escrita.

20% comportament i actitud a classe.

Per poder aprovar el trimestre és imprescindible haver-se llegit el llibre de lectura. Per aprovar el curs, caldrà superar, com a mínim, duess de les tres avaluacions, la 3a i una altra.
MAI SUSPENDRE LA 3a.

L’avaluació és contínua.  
1a Avaluació: 20%
2a Avaluació: 30%
3a Avaluació: 50%

Per recuperar l’assignatura al setembre cal entregar els deures d’estiu i aprovar l’examen. La nota màxima de setembre és un 5 (aprovat).
L’alumne que al setembre no entregui la feina d’estiu no podrà fer l’examen.

Què no he d’oblidar?


1.- La llengua vehicular de la classe és únicament el català. Usar altres llengües en aquesta classe serà penalitzat com una falta d’actitud.

2.- Cal portar sempre la llibreta, on es prenen els apunts i es realitzen els exercicis del llibre digital.

3.- Sempre cal copiar els enunciats dels exercicis. No fer-ho, es penalitza negativament.

4.- Cal presentar els deures en el termini establert i seguir les correccions que es fan a classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada