divendres, 18 de novembre de 2016

Resum Assignatura 2n Batx

Si ets alumne/a de 2n de Batxillerat  i vols saber què necessites per cursar català al nostre centre i què has de fer per aprovar l'assignatura, estigues atent al següent!

Materials per la matèria


Llibre de text:  Llengua Catalana i Literatura 2n Batx. Editorial Cruïlla 

llibres de lectura: els obligatoris pel Departament d’Ensenyament


Càlcul de la qualificació trimestral

La nota mitjana del trimestre serà el resultat de valorar els següents paràmetres:

            Examen: Es farà un examen de llengua com a mínim per trimestre, amb un valor d’un 70% del total de la nota trimestral. Es restarà 0’2 punts per qualsevol tipus de falta (expressió, ortografia, sintaxi, lèxic, cohesió, adequació....) en totes les respostes de l’examen fins un màxim de 2 punts. Cal que la nota sigui igual o superior a 4 per poder fer la mitjana.

           Control de lectura: Es farà un examen de cada una de les lectures obligatòries, amb un valor d’un 20% del total de la nota. Es restarà 0’2 punts per qualsevol tipus de falta (expressió, ortografia, sintaxi, lèxic, cohesió, adequació ....) fins un màxim de 2 punts. Cal que la nota sigui igual o superior a 4 per poder fer la mitjana.

         Actitud i treball: amb un valor del 10% del total de la nota. En aquest apartat es valorarà: els exercicis fets a casa i a classe, tant els orals com els escrits; l’ús adequat i correcte de la llengua catalana en els actes comunicatius, així com mantenir sempre una actitud adequada per a la convivència a l’aula . Cal que la nota sigui igual o superior a 4 per fer la mitjana.

     IMPORTANT!

En cas que l’alumne/a no superi el 4 en alguns dels paràmetres anteriors, el trimestre li quedarà suspès.

Aquells trimestres en què no hi hagi control de lectura obligatòria, la nota de l’examen de llengua tindrà un valor del 90%.


Càlcul de la qualificació final i criteris de recuperació


Per aprovar el curs es tindrà en compte la mitjana numèrica real dels tres trimestres, sempre que sigui igual o superior a 4. Per aprovar el curs la nota ha de ser igual o superior a 5.

 En el cas que un alumne/a suspengui algun dels trimestres, el podrà recuperar en  l’examen final de tota la matèria del curs. Aquest control es realitzarà el mes de    juny. 


Observacions importants

Pel que fa als aspectes d’assistència a classe i altres possibles distorsions de l’actitud, el Departament de Llengua i Literatura Catalana es regirà d’acord amb el RRI (Reglament de Règim Intern) que pertoca a l’alumnat de Batxillerat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada