divendres, 18 de novembre de 2016

Resum assignatura 2n B/C

Si ets alumne/a de 2n ESO B o C i vols saber què necessites per cursar català al nostre centre i què has de fer per aprovar l'assignatura, estigues atent al següent!

Què necessito?


1.- Llibre digital Cruïlla Construïm de 1r d’ESO.

2.- Fulls de llibreta mida Din A4 d’un color a escollir per la matèria per fer el dossier. 

3.- Carpeta per guardar les fotocòpies i altres materials complementaris.

4.- Estoig amb bolígrafs blau i vermell, llapis i goma.

5.- Llibres de lectura obligatòria de cada trimestre.

6.- Cal tenir un diccionari de la  llengua catalana a casa en paper o digital.

7.- Funda de plàstic per poder guardar el dossier. 
                
              8.- Ordinador portàtil.


Com i quan he de presentar?


Cal presentar els deures el dia encomanat. És imprescindible l’ús de l’agenda.

Cal tenir els exercicis ben fets i corregits i amb els enunciats copiats.

S’han de presentar els treballs de lectura obligatòria si s’encomanen.

Al final de cada trimestre, s’haurà de  presentar el dossier que conté els apunts i exercicis de la unitat treballada. Aquest haurà d’estar organitzat segons els apartats que establirà el professor a classe i amb la rúbrica d’avaluació dels dossiers. Aquest dossier s’haurà de presentar quan s’acordi entre professorat i alumnat a finals del trimestre.

Cal tenir en compte que qualsevol exercici que no estigui corregit per l’alumne i que s’hagi resolt a classe, no es comptarà com a realitzat. Així mateix, les activitats que es demanin diàriament s’han de fer totes sense deixar-se’n cap per fer-ne una valoració positiva.

Abans de la realització de l’examen d’una unitat, cal lliurar al professor un esquema que s’intetitzi els continguts treballats.


Com es puntua la matèria?

Trena 1
60% valoració dels continguts treballats a classe: es farà un control al final de cada unitat

30% seguiment de les activitats: apunts, exercicis i expressió oral i escrita.

10% comportament i actitud a classe.


Trena 2
50% valoració dels continguts treballats a classe: es farà un control al final de cada unitat

30% seguiment de les activitats: apunts, exercicis i expressió oral i escrita.


20% comportament i actitud a classe.

Trena 3
40% valoració dels continguts treballats a classe: es farà un control al final de cada unitat

40% seguiment de les activitats: apunts, exercicis i expressió oral i escrita.

20% comportament i actitud a classe.


Per poder aprovar el trimestre és imprescindible haver-se llegit el llibre de lectura. Caldrà aprovar, com a mínim, dues de les tres avaluacions, la 3a i una altra, per tal d’aprovar el curs,
MAI SUSPENDRE LA 3a.

L’avaluació és contínua. 
1a Avaluació: 20%
2a Avaluació: 30%
3a Avaluació: 50%

Per recuperar l’assignatura al setembre cal entregar els deures d’estiu i aprovar l’examen. La nota màxima de setembre és un 5 (aprovat).
L’alumne que al setembre no entregui la feina d’estiu no podrà fer l’examen.


Què no he d’oblidar?

1.- La llengua vehicular de la classe és únicament el català. Usar altres llengües en aquesta classe serà penalitzat com una falta d’actitud.

2.- Cal portar sempre la llibreta, on es prenen els apunts i es realitzen els exercicis del llibre digital.

3.- Sempre cal copiar els enunciats dels exercicis. No fer-ho, es penalitza negativament.

4.- Cal presentar els deures en el termini establert i seguir les correccions que es fan a classe.

5.- Llegir el llibre de lectura obligada que es proposi cada trimestre.

6.- Presentar el dossier final de curs ordenat, complet i corregit amb la rúbrica d’avaluació.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada