divendres, 18 de novembre de 2016

Resum assignatura 2n A

Si ets alumne/a de 2n ESO A i vols saber què necessites per cursar català al nostre centre i què has de fer per aprovar l'assignatura, estigues atent al següent!

Què necessito?


1.- Llibre digital Cruïlla Construïm de 1r d’ESO.

2.- Fulls de llibreta mida Din A4 d’un color a escollir per la matèria per fer el dossier. 

3.- Carpeta per guardar les fotocòpies i altres materials complementaris.

4.- Estoig amb bolígrafs blau i vermell, llapis i goma.

5.- Llibres de lectura obligatòria de cada trimestre.

6.- Cal tenir un diccionari de la  llengua catalana a casa en paper o digital.

7.- Funda de plàstic per poder guardar el dossier. 
                
               8.- Ordinador portàtil.


Com i quan he de presentar?


Cal presentar els deures el dia encomanat. És imprescindible l’ús de l’agenda. 

Cal tenir els exercicis ben fets i corregits i amb els enunciats copiats.

S’han de presentar els treballs de lectura obligatòria si es requereix per la professora. 

Al final de cada unitat, s’haurà de  presentar el dossier que conté els apunts i exercicis de la unitat treballada. Aquest haurà d’estar organitzat segons els apartats que establirà la professora a classe. Aquest dossier s’haurà de presentar el dia de la prova escrita.


Cal tenir en compte que qualsevol exercici que no estigui corregit per l’alumne i que s’hagi resolt a classe, no es comptarà com a realitzat. Així mateix, les activitats que es demanin diàriament s’han de fer totes sense deixar-se’n cap per fer-ne una valoració positiva.

Abans de la realització de l’examen d’una unitat, cal lliurar al professor un esquema que s’intetitzi els continguts treballats.  
Com es puntua la matèria?

60% valoració dels continguts treballats a classe: es farà un control al final de cada unitat.

30% seguiment de les activitats: apunts, exercicis i expressió oral i escrita.

10% comportament i actitud a classe.

Per poder aprovar el trimestre és imprescindible haver-se llegit el llibre de lectura. Caldrà aprovar, com a mínim, dues de les tres avaluacions, la 3a i una altra, per tal d’aprovar el curs,
MAI SUSPENDRE LA 3a.

L’avaluació és contínua. 
1a Avaluació: 20%
2a Avaluació: 30%
3a Avaluació: 50%

Per recuperar l’assignatura al setembre cal entregar els deures d’estiu i aprovar   l’examen. La nota màxima de setembre és un 5 (aprovat).
  L’alumne que al setembre no entregui la feina d’estiu no podrà fer l’examen.


Què no he d’oblidar?


1.- La llengua vehicular de la classe és únicament el català. Usar altres llengües en aquesta classe serà penalitzat com una falta d’actitud.

2.- Cal portar sempre la llibreta, on es prenen els apunts i es realitzen els exercicis del llibre digital.

3.- Sempre cal copiar els enunciats dels exercicis. No fer-ho, es penalitza negativament.


4.- Cal presentar els deures en el termini establert i seguir les correccions que es fan a classe.

5.- Llegir el llibre de lectura obligada que es proposi cada trimestre.


6.- Presentar el dossier final de curs ordenat, complet i corregit amb la rúbrica d’avaluació. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada