divendres, 18 de novembre de 2016

Resum assignatura 4t D

Si ets alumne/a de 4t ESO D i vols saber què necessites per cursar català al nostre centre i què has de fer per aprovar l'assignatura, estigues atent al següent!

Materials per a l’assignatura 

(llibre de text,  llibres de lectura, materials addicionals)

 · IMPORTANT! Els alumnes del grup D no han de comprar el llibre digital.

· Llibres de lectura:  Rere el Mur, Noemí Bagés. Barcanova.

   · Llibreta per al dossier i les activitats.  Ordinador

Què farem? (Objectiu general o idea bàsica)

Desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives de l’alumnat, és a dir, millorar la seva comprensió lectora i la seva expressió oral i escrita en qualsevol context comunicatiu. També treballarem el contingut literari escollit i dotarem l’alumnat d’autonomia i judici crític per l’ús de les TIC i TAC en la comunicació.

Temes generals que tractarem (contingut)


Escoltar, parlar i conversar: comprensió i expressió oral, de cadascuna de les lectures de les diferents unitats.


Llegir i escriure: comprensió de textos escrits de cada una de les lectures de les diferents Unitats; composició de textos escrits de cada una de les lectures de les diferents unitats.

Educació literària: el llenguatge literari, gèneres literaris.

   Coneixement de la llengua: gramàtica, ortografia, lèxic  i jocs i recursos a la xarxa.

Activitats obligatòries a realitzar

 (exàmens, treballs a entregar, deures...)

1.       Activitats relacionades amb els continguts de les diferents unitats treballades al llarg del curs a la classe.
2.       Activitats relacionades amb el coneixement i bon ús (oral i escrit) dels verbs treballats a classe.
3.       Activitats de reforç i ampliació del curs proposades per l’editorial. 
4.       Lectura i activitats sobre els llibres obligatoris de lectura del curs, els abans esmentats amb els controls respectius. 
5.       Controls i/o treball de cadascuna de les diferents unitats.  
6.       Dossier de cada unitat amb índex, annexos i rúbrica. 
7.     Si el docent ho creu oportú, a final de curs s’entregarà un dossier de totes les unitats, ordenat i enquadernat, amb índex i amb la rúbrica final per poder aprovar la matèria.

Càlcul de la qualificació trimestral
1.     Valoració numèrica dels continguts treballats a classe (40%)
En aquest apartat es valoraran els diferents continguts treballats a classe a partir d’una prova escrita o un treball. Així com també les lectures treballades durant el trimestre. Les faltes d’ortografia descomptaran 0.1 fins a un màxim de 2 punts, tant en les proves escrites com en els treballs presentats.
2.     Seguiment de les activitats (40%)
En aquest apartat es valoraran les activitats realitzades a classe, els deures, la presentació del dossier així com l’expressió oral i escrita.
3.     Comportament i actitud (20%)
En aquest apartat es valorarà l’actitud de l’alumne cap a la matèria, els companys i el professorat i la participació a classe.
OBSERVACIONS
§  Per aprovar l’avaluació, l’alumne haurà d’haver superat la prova de lectura obligatòria
§  Si un alumne no es presenta a un examen d’avaluació haurà de presentar un justificant oficial per tenir dret a fer-lo. No s’admetran les justificacions no oficials.

Els alumnes amb programació adaptada i/o individualitzada només podran obtenir un màxim de notable (7) a l’expedient.

Càlcul de la qualificació final i criteris de recuperació

L’avaluació és contínua.
Caldrà aprovar , com a mínim, dues de les tres avaluacions, la tercera i una altra per tal d’aprovar el curs. Mai suspendre la tercera.
Per calcular la nota final, cada avaluació té un valor, que són els següents:
      1a Avaluació: 20% 
      2a Avaluació: 30% 
      3a Avaluació: 50% 
       Per recuperar l’assignatura al setembre cal entregar els deures d’estiu i aprovar l’examen. La nota màxima de setembre és un 5 (aprovat). L’alumne que al setembre no entregui la feina d’estiu no podrà fer l’examen.

Observacions importants

És condició indispensable per tal d’aprovar l’avaluació, llegir els llibres de lectura i superar-ne la prova i/o 
treball.
   L’alumnat que al setembre no presenti la feina d’estiu no podrà fer la prova de recuperació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada