dimecres, 15 de febrer de 2017

Sortida amb els alumnes de 1r d'ESO

Els alumnes de 1r d’ESO visitem l’Espai Xocolata
de Simón Coll i les Caves Codorníu

El passat 20 de desembre, i per tancar aquest trimestre, els alumnes de 1r d’ESO vam anar a l’Espai Xocolata de Simón Coll i a les Caves Codorníu, a Sant Sadurní d’Anoia.
Ens vam dirigir cap a la capital del cava a primera hora del matí i vam arribar allà ben aviat. Vam esmorzar i ens vam dividir en dos grups. Mentre un grup visitava les caves, l’altre va anar a l’Espai Xocolata.
A les Caves Codorníu ens van explicar el procés d’elaboració del cava, vam passejar pels seus jardins i per les seves instal·lacions. Fins i tot vam poder baixar fins a 14 metres sota terra, per túnels i cavitats subterrànies on s’elabora el seu cava i vam poder passejar amb un trenet que ens va portar per molts racons.
Finalment, ens van deixar tastar una mica de most, per poder assaborir el primer pas per després crear un gran cava. Una visita molt interessant!

L’altra visita que vam fer a la capital del cava va ser a l’Espai Xocolata, de Simón Coll.
Allà ens van explicar l’origen del cacau, quina va ser la primera civilització que el va cultivar, d’on prové el cacau. Vam poder veure una línia de producció, que en aquell moment estava fabricant bombons farcits de gerds, i ens van explicar com els feien, vam poder veure els motlles, etc.
En acabar la primera part de la visita, en què vam veure un audiovisual que ens explicava la història de l’empresa, vam passar a la segona part, i la que més ens va agradar, ja que era el moment de tastar la xocolata. Ens van explicar com fan els tres tipus de xocolata bàsics: negra, amb llet i blanca. Les vam poder tastar totes i havíem d’endevinar la procedència del cacau, les aromes que hi havien afegit, etc.  I la veritat és que totes eren boníssimes! Una visita amb molt de gust!

Prova de Català GESO

Els alumnes de GESO hauran de fer un examen amb els continguts mínims de 4t d’ESO. Aquestes proves es realitzaran en les dates oficialment estipulades pel centre atenent-se a la normativa. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat).
Les faltes d’ortografia descompten 0.1 per falta fins a un màxim de 2 punts.


CONTINGUTS MÍNIMS PER A LA PROVA DE GESO

1.- ÚS DE LA LLENGUA

·         Expressió i comprensió oral:

o   Ser capaç de mantenir una conversa en llengua catalana.
o   Comprendre i resumir un text oral adequat a l’edat de l’alumne.

·         Expressió i comprensió escrita:

o   Redactar textos senzills adequats a l’edat de l’alumne amb correcció, cohesió i coherència.
o   Comprendre textos escrits adequats a l’edat de l’alumne.

2.- GRAMÀTICA

·         El nombre en el substantiu i adjectiu.
·         Les categories gramaticals.
·         La modalitat oracional.
·         L’oració simple:
o   Subjecte i predicat.
o   Complements verbals: CD, CI, Atribut, CPredicatiu, CRV, CC...
o   Funcions.
o   L’oració activa i l’oració passiva.
·         L’oració composta:
o   L’oració coordinada.
o   L’oració juxtaposada.
o   L’oració subordinada:
§  L’oració subordinada substantiva.
§  L’oració subordinada adjectiva.
§  L’oració subordinada adverbial.
·         Els pronoms febles:
o   Identificació de complements i substitució pronominal.
·         El verb:
o   Verbs regulars i verbs irregulars.
o   Distingir les tres conjugacions verbals.
o   Formes no personals del verb: infinitiu / gerundi / participi
o   Paradigma i morfologia verbal: persona, nombre, temps, mode, aspecte.
o   Verbs purs i verbs incoatius.
o   Les perífrasis verbals.

3.- ORTOGRAFIA

·         Distinció entre paraules agudes, planes i esdrúixoles.
·         L’accentuació.
·         La dièresi.
·         Vocalisme:
o   a/e en posició àtona.
o   o/u en posició àtona.
·         Consonantisme:
o   B/V
o   P/B
o   T/D
o   C/G
o   G/J
o   X/IX
o   TG/TJ
o   TX/IG
o   S/SS/C/Ç/Z
o   H/R/RR/L/L·L/LL
o   M/N/MP
o   L’apòstrof
o   La contracció
o   El guionet


4.- LÈXIC

·         Formació de paraules:
o   Derivació / composició / habilitació.
o   Prefix /afix/ sufix.
·         Reconèixer el vocabulari correcte en català.
·         Correcció:
o   Ha/a/ah
o   Hem/em
o   Amb/en
o   Sinó/ si no
o   Quant a / a causa de
o   Per/ per a
o   A mesura que / a mida
o   Mentre / mentre que / mentrestant
o   Conte/comte/compte
o   Sobretot / sobre tot
o   Tampoc / tan poc
o   Enlloc/ en lloc
o   Només / no més
o   Potser / pot ser
o   Gairebé / gaire bé
o   També / tan bé
o   Alhora / a l’hora
o   Aleshores / a les hores
o   Prou/ massa / força / bastant
o   Vari / vàries
o   Com / com a
o   Per què/ perquè / doncs

5.- LLENGUA I SOCIETAT

·         Les llengües romàniques.
·         El substrat, l’adstrat i el superstrat.
·         La variació lingüística i els registres lingüístics.
·         Les varietats històriques, generacionals, socials i professionals.
·         Les varietats geogràfiques.
o   Concepte de llengua i dialecte.

o   Distinció entre bloc oriental i occidental i els dialectes corresponents.