dimecres, 15 de febrer de 2017

Prova de Català GESO

Els alumnes de GESO hauran de fer un examen amb els continguts mínims de 4t d’ESO. Aquestes proves es realitzaran en les dates oficialment estipulades pel centre atenent-se a la normativa. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat).
Les faltes d’ortografia descompten 0.1 per falta fins a un màxim de 2 punts.


CONTINGUTS MÍNIMS PER A LA PROVA DE GESO

1.- ÚS DE LA LLENGUA

·         Expressió i comprensió oral:

o   Ser capaç de mantenir una conversa en llengua catalana.
o   Comprendre i resumir un text oral adequat a l’edat de l’alumne.

·         Expressió i comprensió escrita:

o   Redactar textos senzills adequats a l’edat de l’alumne amb correcció, cohesió i coherència.
o   Comprendre textos escrits adequats a l’edat de l’alumne.

2.- GRAMÀTICA

·         El nombre en el substantiu i adjectiu.
·         Les categories gramaticals.
·         La modalitat oracional.
·         L’oració simple:
o   Subjecte i predicat.
o   Complements verbals: CD, CI, Atribut, CPredicatiu, CRV, CC...
o   Funcions.
o   L’oració activa i l’oració passiva.
·         L’oració composta:
o   L’oració coordinada.
o   L’oració juxtaposada.
o   L’oració subordinada:
§  L’oració subordinada substantiva.
§  L’oració subordinada adjectiva.
§  L’oració subordinada adverbial.
·         Els pronoms febles:
o   Identificació de complements i substitució pronominal.
·         El verb:
o   Verbs regulars i verbs irregulars.
o   Distingir les tres conjugacions verbals.
o   Formes no personals del verb: infinitiu / gerundi / participi
o   Paradigma i morfologia verbal: persona, nombre, temps, mode, aspecte.
o   Verbs purs i verbs incoatius.
o   Les perífrasis verbals.

3.- ORTOGRAFIA

·         Distinció entre paraules agudes, planes i esdrúixoles.
·         L’accentuació.
·         La dièresi.
·         Vocalisme:
o   a/e en posició àtona.
o   o/u en posició àtona.
·         Consonantisme:
o   B/V
o   P/B
o   T/D
o   C/G
o   G/J
o   X/IX
o   TG/TJ
o   TX/IG
o   S/SS/C/Ç/Z
o   H/R/RR/L/L·L/LL
o   M/N/MP
o   L’apòstrof
o   La contracció
o   El guionet


4.- LÈXIC

·         Formació de paraules:
o   Derivació / composició / habilitació.
o   Prefix /afix/ sufix.
·         Reconèixer el vocabulari correcte en català.
·         Correcció:
o   Ha/a/ah
o   Hem/em
o   Amb/en
o   Sinó/ si no
o   Quant a / a causa de
o   Per/ per a
o   A mesura que / a mida
o   Mentre / mentre que / mentrestant
o   Conte/comte/compte
o   Sobretot / sobre tot
o   Tampoc / tan poc
o   Enlloc/ en lloc
o   Només / no més
o   Potser / pot ser
o   Gairebé / gaire bé
o   També / tan bé
o   Alhora / a l’hora
o   Aleshores / a les hores
o   Prou/ massa / força / bastant
o   Vari / vàries
o   Com / com a
o   Per què/ perquè / doncs

5.- LLENGUA I SOCIETAT

·         Les llengües romàniques.
·         El substrat, l’adstrat i el superstrat.
·         La variació lingüística i els registres lingüístics.
·         Les varietats històriques, generacionals, socials i professionals.
·         Les varietats geogràfiques.
o   Concepte de llengua i dialecte.

o   Distinció entre bloc oriental i occidental i els dialectes corresponents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada