dimecres, 28 de juny de 2017

Deures d'estiu 2017

És condició indispensable entregar el dossier dels deures d'estiu el dia de l'examen. Us podeu descarregar el document per tal de completar-lo.

Deures d'estiu 1r d'ESO (activitats)

Deures d'estiu 1r d'ESO (lectures)

Deures d'estiu 1r d'ESO D1 i 2

Deures d'estiu 2n d'ESO (activitats)

Deures d'estiu 2n d'ESO (lectures)

Deures d'estiu 3r d'ESO (activitats)

Deures d'estiu 3r d'ESO (lectures)

Deures d'estiu 4t d'ESO (activitats)

Deures d'estiu 4t d'ESO (lectures)

Continguts mínims recuperació 1r de batxillerat


 1. El vocalisme

 • El sistema lingüístic
 • El sistema vocàlic
 • Ortografia dels sons vocàlics àtons [ə], [u]
 • La síl·laba
 • L'accentuació
 • La dièresi

2. El consonantisme
 • El sistema consonàntic
 • Els sons oclusius. Grafies
 • Els sons fricatius i africats. Grafies
 • Els sons nasals. Grafies
 • Els sons laterals. Grafies
 • Els sons vibrants. Grafies

3. La morfonsintaxi (1)
 • El text, l’oració, les classes gramaticals
 • El substantiu
 • L’adjectiu
 • Els determinants
 • El verb

4. La morfosintaxi (2)

 • El verb
 • L’adverbi
 • La preposició

5. Les funcions sintàctiques

 • L’oració, principis bàsics
 • El subjecte
 • El predicat

6. Els pronoms febles
 • La cohesió del text. El pronom
 • Els pronoms febles
 • La substitució pronominal
 • Pronoms i funcions

Continguts mínims recuperació CAS


 • Tipologia textual: el text narratiu, argumentatiu, descriptiu i predictiu.


 • Comprensió lectora, escrita i oral.


 • Morfologia: substantiu, adjectiu, determinants, pronoms febles, preposició i verb.


 • Sintaxi: l’oració, subjecte i predicat, els complements verbals; funcions dels pronoms febles, l’oració coordinada i subordinada.


 • Lèxic: lèxic patrimonial, sinònims i antònims, habilitació, polisèmia, derivació, mots compostos i frases fetes.


 • Ortografia: alfabet, la síl·laba, la vocal neutra, o/u, accentuació, dièresi i guionet, b/v, p/b, t/d, c/g; ix/x, g/j; tx/ig, m/mpt; mpc/n; l·l, h, r, rr.

 • Sociolingüística: història de la llengua, conceptes bàsics de sociolingüística.

Continguts mínims d'ESO per a la prova de setembre 2017

CONTINGUTS  1r ESO

 •  Lectura i comprensió
 • Ortografia
 • Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   Els verbs regulars
o   SN i SV
 •  Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
 • Expressió escritaCONTINGUTS  2n ESO
 •      Lectura i comprensió
 •      Ortografia
 •      Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   L’adverbi
o   Els verbs regulars
o   Els sintagmes
o   Pronoms personals forts
o   Pronoms febles
o   Complements Verbals
o   Substitució pronominal
 •      Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
 •     Expressió escrita
CONTINGUTS  3r ESO
 •      Lectura i comprensió
 •     Ortografia

o   La grafia de les vocals i consonants
o   L’accentuació
o   La dièresi
o   El diftong i el hiat
o   La contracció
 •     Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   L’adverbi
o   Els verbs regulars i irregulars
o   Els sintagmes
o   Complements Verbals
o   Pronoms personals forts
o   Pronoms febles
o   Substitució pronominal
o   L’oració passiva
 •     Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
o   Hipònims i hiperònims
 •     Llengua i Societat

o   Els registres lingüístics
 •     Expressió escrita


CONTINGUTS  4t ESO
 •      Lectura i comprensió
 •     Ortografia

o   La grafia de les vocals i consonants
o   L’accentuació
o   La dièresi
o   El diftong i el hiat
o   La contracció
 •       Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   L’adverbi
o   Els verbs regulars i irregulars
o   La perífrasi verbal d’obligació
o   Els sintagmes
o   Complements Verbals
o   Pronoms febles
o   Substitució pronominal
o   L’oració composta: coordinada, juxtaposada i subordinada
 •      Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
 •  Expressió escrita

o   Tipologia textual
CONTINGUTS OPTATIVA 4t ESO REFORÇ DE CATALÀ

 • Ortografia
  • El vocalisme
  • La o / u neutres
  • L'accentuació
  • La dièresi
  • Les oclusives
  • La essa sorda i la essa sonora
  • R / RR
  • L / LL / L·L
  • La HDepartament de Llengua i Literatura Catalanes