dimecres, 28 de juny de 2017

Continguts mínims d'ESO per a la prova de setembre 2017

CONTINGUTS  1r ESO

 •  Lectura i comprensió
 • Ortografia
 • Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   Els verbs regulars
o   SN i SV
 •  Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
 • Expressió escritaCONTINGUTS  2n ESO
 •      Lectura i comprensió
 •      Ortografia
 •      Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   L’adverbi
o   Els verbs regulars
o   Els sintagmes
o   Pronoms personals forts
o   Pronoms febles
o   Complements Verbals
o   Substitució pronominal
 •      Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
 •     Expressió escrita
CONTINGUTS  3r ESO
 •      Lectura i comprensió
 •     Ortografia

o   La grafia de les vocals i consonants
o   L’accentuació
o   La dièresi
o   El diftong i el hiat
o   La contracció
 •     Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   L’adverbi
o   Els verbs regulars i irregulars
o   Els sintagmes
o   Complements Verbals
o   Pronoms personals forts
o   Pronoms febles
o   Substitució pronominal
o   L’oració passiva
 •     Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
o   Hipònims i hiperònims
 •     Llengua i Societat

o   Els registres lingüístics
 •     Expressió escrita


CONTINGUTS  4t ESO
 •      Lectura i comprensió
 •     Ortografia

o   La grafia de les vocals i consonants
o   L’accentuació
o   La dièresi
o   El diftong i el hiat
o   La contracció
 •       Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   L’adverbi
o   Els verbs regulars i irregulars
o   La perífrasi verbal d’obligació
o   Els sintagmes
o   Complements Verbals
o   Pronoms febles
o   Substitució pronominal
o   L’oració composta: coordinada, juxtaposada i subordinada
 •      Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
 •  Expressió escrita

o   Tipologia textual
CONTINGUTS OPTATIVA 4t ESO REFORÇ DE CATALÀ

 • Ortografia
  • El vocalisme
  • La o / u neutres
  • L'accentuació
  • La dièresi
  • Les oclusives
  • La essa sorda i la essa sonora
  • R / RR
  • L / LL / L·L
  • La HDepartament de Llengua i Literatura Catalanes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada