dimecres, 28 de juny de 2017

Continguts mínims recuperació CAS


  • Tipologia textual: el text narratiu, argumentatiu, descriptiu i predictiu.


  • Comprensió lectora, escrita i oral.


  • Morfologia: substantiu, adjectiu, determinants, pronoms febles, preposició i verb.


  • Sintaxi: l’oració, subjecte i predicat, els complements verbals; funcions dels pronoms febles, l’oració coordinada i subordinada.


  • Lèxic: lèxic patrimonial, sinònims i antònims, habilitació, polisèmia, derivació, mots compostos i frases fetes.


  • Ortografia: alfabet, la síl·laba, la vocal neutra, o/u, accentuació, dièresi i guionet, b/v, p/b, t/d, c/g; ix/x, g/j; tx/ig, m/mpt; mpc/n; l·l, h, r, rr.

  • Sociolingüística: història de la llengua, conceptes bàsics de sociolingüística.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada