dilluns, 28 de novembre de 2016

Recuperació curs pendent de 1r de BATX

 A Batxillerat, l’alumnat haurà d’aprovar l’examen que es realitzarà en les dates estipulades pel centre. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat).

L’alumnat de Batxillerat que tingui alguna avaluació suspesa o tota l’assignatura, podrà fer una prova extraordinària al juny per tal de recuperar-la. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat).

Els continguts mínims són els següents:
  1. El vocalisme
ü El sistema lingüístic
ü El sistema vocàlic
ü Ortografia dels sons vocàlics àtons [ə], [u]
ü La síl·laba
ü L'accentuació
ü La dièresi

2. El consonantisme
ü El sistema consonàntic
ü Els sons oclusius. Grafies
ü Els sons fricatius i africats. Grafies
ü Els sons nasals. Grafies
ü Els sons laterals. Grafies
ü Els sons vibrants. Grafies
ü  
3. La morfonsintaxi (1)
ü El text, l’oració, les classes gramaticals
ü El substantiu
ü L’adjectiu
ü Els determinants
ü El verb 

4. La morfosintaxi (2)

ü El verb
ü L’adverbi
ü La preposició

5. Les funcions sintàctiques

ü L’oració, principis bàsics
ü El subjecte
ü El predicat

6. Els pronoms febles
ü La cohesió del text. El pronom
ü Els pronoms febles
ü La substitució pronominal
ü Pronoms i funcions

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada